Đang có mặt:

Chia sẻ Ẩn
Bài viết mới · Thành viên · Nội qui · Tìm kiếm · RSS
THỐNG KÊ THÀNH VIÊN TIỆN ÍCH
TOP THÀNH VIÊN
nguyenvu
Admin
levosinhluc93
viettu
utnho
kimlien

THÀNH VIÊN MỚI
tuyennguyen0104
truyenthanhdaihung
vienquangnam
tthoai7777
vietgiale995
ngokhanhly5895
Bạn chưa đăng nhập hoặc đăng ký thành viên, vui lòng chọn 1 trong 2 nhé.

Tính năng đang xây dựng
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn Tuổi trẻ Đại Hưng » UCOZ CHO NGƯỜI VIỆT » Share Skin » Share Diễn đàn Đại Lộc Online (Toàn bộ các Đoạn Code của diễn đàn Đại Lộc Online)
Share Diễn đàn Đại Lộc Online
nguyenvu
Nguyễn Quốc Vũ
Bài viết được đăng vào: Thứ năm, 19-April-2012, 09.36.10 | Message # 1
Nhóm: Quản trị viên cao cấp
Tổng số bài viết: 321
Qùa tặng: 1
Uy tín: 80
Tình trạng: Offline1. Phần CSS các bạn tải về trong File đính kèm.
2. Phần New Message Form:

Code
<div class="gDivRight"><font face=""></font></div>
<div class="gDivRight"> </div>
<div class="gDivRight">
<table class="gTable" id="frM53" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1">
<tbody>
<tr id="frM54">
<td class="gTableTop" id="frM55" colspan="2">
<div class="gTopCornerRight" style="float: right;">
<div> </div></div><a name="post">$FORM_TITLE$</a></td></tr><?if($ERROR$)?>
<tr id="frM1">
<td class="gTableError" id="frM2" colspan="2" align="middle">$ERROR$</td></tr><?endif?><?if($_USER$)?>
<tr id="frM3">
<td class="gTableLeft" id="frM4">Tên:</td>
<td class="gTableRight" id="frM5"><span style="background-color: rgb(221, 160, 221);">$_USER$</span></td></tr><?endif?><?if($_THREAD_NAME$)?>
<tr id="frM25">
<td class="gTableLeft" id="frM26">Chủ để bài viết</td>
<td class="gTableRight" id="frM27">$_THREAD_NAME$</td></tr>
<tr id="frM28">
<td class="gTableLeft" id="frM29">Vài nét chính</td>
<td class="gTableRight" id="frM30">$_THREAD_DESCR$</td></tr><?endif?><?if($_POLL_QUESTION$)?>
<tr id="frM31">
<td class="gTableRight" id="frM32" colspan="2"><br></td></tr>
<tr id="frM33">
<td class="gTableLeft" id="frM34">Câu hỏi</td>
<td class="gTableRight" id="frM35">$_POLL_QUESTION$</td></tr>
<tr id="frM36">
<td class="gTableLeft" id="frM37">
<div class="pollHelp">Các câu trả lời: </div>
<div class="pollHelp">Chú ý: Sau một câu trả lời bạn sang hàng để viết câu trả lời tiếp theo</div></td>
<td class="gTableRight" id="frM38">$_POLL_ANSWERS$</td></tr>
<tr id="frM40">
<td class="gTableLeft" id="frM41">Kết quả thăm dò:</td>
<td class="gTableRight" id="frM42">$_POLL_ONLY_OPT$ <label for="pollonly">Poll only (no answers allowed in thread)</label><br>$_POLL_MULTI_OPT$ <label for="pollmulty">Enable possibility to choose several answers</label><br>$_POLL_PERIOD_OPT$ Poll period (0 - no limit)</td></tr>
<tr id="frM43">
<td class="gTableRight" id="frM44" colspan="2"><br></td></tr><?endif?>
<tr id="frM56">
<td class="gTableLeft" id="frM57" valign="top" width="25%">
<div class="smilesPart">Nội dung bài viết</div>
<div class="smilesPart">$SMILES$</div></td>
<td class="gTableRight" id="frM58">
<div><?if($BBCODES$)?>{?BBPANEL?}<?endif?><a href="javascript:OpenLatexEditor('testbox','html','')">New! Gõ công thức toán học trên diễn đàn =><img src="http://vuihoc.ucoz.com/Hinhanh/nutbam/equation.gif" border="0" alt="" /></a></p> $_MESSAGE$<br><div align="center"><iframe src='http://uploadanh.com/iframe2.php?site=http://ucozviet.tk/' width='100%' height='auto' target='_ifrupload' name ='_ifrupload' style='overflow-x: hidden;overflow-y: hidden;' frameborder='0'><p>Your browser does not support iframes.</p></iframe><br></div></div><span class="genmed" style="color: rgb(255, 215, 0);">
<div align="center">
<table class="" id="bop2" width="100%" bgcolor="#4c1130" border="1" bordercolor="#ffffff" cellpadding="3" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="50%">
<div align="center">CHUYỂN MÃ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT</div></td>
<td width="50%">
<a id="oe25" title="BẤM VÀO ĐÂY" href="http://vuihoc.ucoz.com/tiengviet.htm" target="_blank">BẤM VÀO ĐÂY</a>
</td></tr></tbody></table>
<div align="center"> </div></td></tr><?if($MESSAGE_OPTIONS_FLAG$)?>
<tr id="frM14">
<td class="gTableLeft" id="frM15">Thiết đặt cho bài viết cảu bạn:</td>
<td class="gTableRight" id="frM16"><?if($_HTML_OPT$)?>$_HTML_OPT$ <label for="ahtml">Enable HTML tags</label><br>$_MAKE_BR_OPT$ <label for="frmt">Substitute line feeds by the tag <b><BR></b></label><br><?endif?><?if($_EDITED_OPT$)?>$_EDITED_OPT$ <label for="edited">Add inscription "Edited..." to this message?</label><br><?endif?><?if($_SMILES_OPT$)?>$_SMILES_OPT$ <label for="smon">Enable smileys</label><br><?endif?><?if($_SIGNATURE_OPT$)?>$_SIGNATURE_OPT$ <label for="sgon">Enable signature</label><br><?endif?><?if($_SUBSCRIBE_OPT$)?>$_SUBSCRIBE_OPT$ <label for="sbon">Enable e-mail notifications about answers</label><br><?endif?></td></tr><?endif?><?if($MODER_OPTIONS_FLAG$)?>
<tr id="frM6">
<td class="gTableLeft" id="frM7">Thiết lập chủ đề:</td>
<td class="gTableRight" id="frM8"><?if($_FIRSTONTOP_OPT$)?>$_FIRSTONTOP_OPT$ <label for="firstontop">Đưa bài viết lên đầu trang </label><br><?endif?><?if($_ONTOP_OPT$)?>$_ONTOP_OPT$ <label for="isontop">Chủ đề luôn ở top đầu</label><br><?endif?><?if($_CLOSED_OPT$)?>$_CLOSED_OPT$ <label for="isclosed">Đóng chủ đề</label> <?endif?></td></tr><?endif?><?if($_FILES_UPLOADER$)?>
<tr id="frM50">
<td class="gTableLeft" id="frM51">Đính kèm file <span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-style: normal; font-variant: normal;">(not more than <b>$FILE_MAX_SIZE$</b>Kb)</span></td>
<td class="gTableRight" id="frM52">$_FILES_UPLOADER$</td></tr><?endif?><?if($_SECURITY_CODE$)?>
<tr id="frM45">
<td class="gTableLeft" id="frM46">Mã bảo vệ</td>
<td class="gTableRight" id="frM47">$_SECURITY_CODE$</td></tr><?endif?>
<tr id="frM59">
<td class="gTableRight" id="frM60" colspan="2" align="middle"><input class="postPreview" id="frF15" style="width: 110px;" value="Xem trước" onclick="prepost();" type="button"> <input class="postSubmit" id="frF16" style="font-weight: bold; width: 150px; height: 23px;" value="$SUBMIT_SIGN$" name="sbm" type="submit"> <input class="postReset" id="frF17" style="width: 110px;" value="Huỷ bỏ" type="reset"></td></tr></tbody></table></div>
<div class="gDivBottomLeft"> </div>
<div class="gDivBottomCenter"> </div>
<div class="gDivBottomRight"> </div>FILE ĐÍNH KÈM: DaiLoc4Rum.css(10.5 Kb)
 
nguyenvu
Nguyễn Quốc Vũ
Bài viết được đăng vào: Thứ năm, 19-April-2012, 09.41.06 | Message # 2
Nhóm: Quản trị viên cao cấp
Tổng số bài viết: 321
Qùa tặng: 1
Uy tín: 80
Tình trạng: Offline3. Phần General Appearance Of Forum page

Code
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>$MODULE_NAME$</title>
<?$META_DESCRIPTION$?>

<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/_st/my.css" />
<!-- Chat -->  
  <div style="position:absolute;position:fixed;bottom:1;right:1;">  
  <div id="chat" style="display: none;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300" style="border: 1px solid gray; background: #f6f6f6;">  
  <tr><td height="32" background="/hinh/hinhnen/thanh_bar.gif"></td></tr><tr><td style="background: #f6f6f6; text-align: center; border-top: 1px solid gray;">  
  $CHAT_BOX$  
  <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%">  
  <tr><td width="206">  
  </td></tr></table>  
  </td></tr></table></div>  
  <div style="height: 30px; width: 450px; border: 1px solid gray; background: #AFEEEE; margin-top: 1px;">  
  <div style="float:right; height: 30px; width: 150px; border-left: 1px solid gray;text-align: center; padding-top: 4px;">$TIME$ <?if($USER_LOGGED_IN$)?><span class="tm_left"></span><span class="logout tm"><a href="$LOGOUT_LINK$"><!--<s5164>-->Đăng xuất<!--</s>--></a></span><span class="tm_right"></span><?else?><span class="tm_left"></span><span class="login tm"><a href="$LOGIN_LINK$"><!--<s3087>-->Đăng nhập<!--</s>--></a></span><span class="tm_right"></span><?endif?></div>  
  <div style="float: left; padding-top: 3px;"><a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="document.getElementById('mchatIfm2').src='/mchat/?'+Math.random();return false;" title="Làm mới Chat box"><img src="/hinh/icon/lammoichatbox.gif" alt="refresh the chat.box" border="0" width="16" height="16" style="padding-left: 3px;"></a><a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('Sml',' ',-250,-350,{autosize:0,closeonesc:1,resize:0,icon:'images/emoticon_smile.png'},{url:'/index/35-0-2'});return false; "> <img src="/hinh/icon/tatcabieutuong.gif" title="Tất cả biểu tượng" height="16" width="16" border="0" alt="Tất cả biểu tượng" style="padding-left: 3px;"></a><a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('Cntrl','Message panel',580,600,{autosize:0,resize:0,icon:'images/advancedsettings.png'},{url:'/mchat/0-1', xml: false});return false; "><img src="/hinh/icon/quanlychatbox.gif" title="Quản lý Chat Box" height="16" width="16" border="0" alt="Quản lý Chat Box" style="padding-left: 3px;"></a></div>  
  <div style="margin-top: 4px; text-align:center;"><a href="javascript://" onclick="$('#chat').slideToggle(2000)"><b>CHAT CHÚT NÀO!</B></a></div>
  </div></div>  
  <!-- End Chat -->
</head>
<body>
$ADMIN_BAR$
<div id="all">
$GLOBAL_AHEADER$
<div id="content">
<div class="forumContent"><table border="0" cellpadding="0" height="30" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td align="right"><?if($USER_LOGGED_IN$)?>
<a href="javascript://" rel="nofollow" id="upml" class="fNavLink" onclick="window.open('$PM_URL$','pmw','scrollbars=1,top=0,left=0,resizable=1,width=680,height=350');return false;"><!--<s3065>-->TIN NHẮN<!--</s>-->($UNREAD_PM$)</a> ·
<?if($IS_NEW_PM$)?><script type="text/javascript">function flashit(id,cl){var c=document.getElementById(id);if (c.style.color=='red'){c.style.color=cl;}else {c.style.color='red';}}setInterval("flashit('upml','')",500)</script><bgsound src="http://s36.ucoz.net/img/fr/pm.wav" loop="1" volume="0" balance="0">
<?endif?><?endif?>
<a class="fNavLink" href="$RECENT_POSTS_LINK$" rel="nofollow"><!--<s5209>-->BÀI VIẾT MỚI<!--</s>-->·
<a class="fNavLink" href="$MEMBERS_LIST_LINK$" rel="nofollow"><!--<s5216>-->THÀNH VIÊN<!--</s>--></a> ·  
<a class="fNavLink" href="$BOARD_RULES_LINK$" rel="nofollow"><!--<s5166>-->NỘI QUY<!--</s>--></a> ·  
<a class="fNavLink" href="$SEARCH_PAGE_LINK$" rel="nofollow"><!--<s3163>-->TIỀM KIẾM<!--</s>--></a> ·  
<a class="fNavLink" href="$RSS_LINK$" rel="nofollow">RSS</a>
</td>
</tr>
</table>
<table class="gTable" width="100%" bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="gTableTop" colspan="5">THỐNG KÊ DIỄN ĐÀN</td></tr><tr><td class="gTableSubTop" width="35%">BÀI VIẾT MỚI</td><td class="gTableSubTop" width="35%">CHỦ ĐỀ SÔI ĐỘNG</td><td class="gTableSubTop" width="15%">TOP THÀNH VIÊN</td><td class="gTableSubTop" width="15%">THÀNH VIÊN MỚI</td></tr><tr>
<td class="gTableBody1" style="padding: 10px;">$MYINF_7$</td>
<td class="gTableBody1" style="padding: 10px;"> $MYINF_8$</td>
<td class="gTableBody1" style="padding: 10px;">$MYINF_9$</td>
<td class="gTableBody1" style="padding: 10px;">$MYINF_10$</td>
</tr></tbody></table>
$BODY$
<br><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://vuihoc.ucoz.com/javascript/bbcomplex.js"></script><script type="text/javascript">var ShowHiddenSpoiler='$USER_LOGGED_IN$';StartBBComplex();</script>
</div><br />
</div>
$GLOBAL_BFOOTER$
</div>
</body>
</html> 
nguyenvu
Nguyễn Quốc Vũ
Bài viết được đăng vào: Thứ năm, 19-April-2012, 09.42.43 | Message # 3
Nhóm: Quản trị viên cao cấp
Tổng số bài viết: 321
Qùa tặng: 1
Uy tín: 80
Tình trạng: Offline4. Phần Appearance Of Entry

Code
<table class="postTable" width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1">
<tbody><tr><td class="postTdTop" width="23%" align="center"><a class="postUser" href="javascript://" rel="nofollow" onclick="emoticon('[b]$USERNAME$[/b],');return false;">$USERNAME$</a></td><td class="postTdTop"><?if($AWARDS_DO_URL$ && $USER_LOGGED_IN$ && $CUR_USER_ID$!=$UID$)?><div style="float: right;"><a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('AwD','Give award',380,200,{autosize:1,maxh:300},{url:'/index/55-$UID$-28-forum-$FID$_$TID$_$ID$_16_$TIMESTAMP$'});return false;"><img src="http://s31.ucoz.net/img/icon/thumbu.png" title="Good post" width="13" border="0"></a> <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('AwD','Give award',380,200,{autosize:1,maxh:300},{url:'/index/55-$UID$-47-forum-$FID$_$TID$_$ID$_16_$TIMESTAMP$'});return false;"><img src="http://s31.ucoz.net/img/icon/thumbd.png" title="Bad post" width="13" border="0"></a></div><?endif?>Date: $WDAY$, $DATE$, $TIME$ | Message # $NUMBER$</td></tr>
<tr><td class="postTdInfo" valign="top">

<table style="width: 150px; height: 173px;" algin="center" background="/hinh/hinhnen/khungavatar.gif" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5"><tbody><tr><td><center><?if($AVATAR_URL$)?><img style="width: 100%" useravatar="" src="$AVATAR_URL$" title="$USERNAME$" alt="" border="0"><?endif?></center></td></tr></tbody></table>

<?if($USER_TITLE$)?><div class="postRankName">$USER_TITLE$</div><?else?><div class="postRankName">$USER_RANK_NAME$</div><?endif?>
<?if($GROUP_ICON$)?><div class="postRankIco">$GROUP_ICON$</div><?else?><div class="postRankIco">$USER_RANK_ICON$</div><?endif?>
<?if($GROUP_NAME$)?><div class="postUserGroup">Group: $GROUP_NAME$</div><?endif?>
<?if($POSTS$)?><div class="numposts">Tổng số bài viết: <span="unp">$POSTS$</span="unp"></div><?endif?>
<?if($AWARDS_READ_URL$)?><div class="reputation">Qùa tặng: <a href="$AWARDS_READ_URL$" title="List of awards"><span class="repNums"><b>$AWARDS$</b></span></a> <?if($AWARDS_DO_URL$)?> <a href="$AWARDS_DO_URL$"><span style="font-size: 12pt;" title="Give award"><b>+</b></span></a><?endif?><?endif?>
<?if($READ_REP_URL$)?><div class="reputation">Reputation: <a title="View reputation history" class="repHistory" href="$READ_REP_URL$"><b>$REP_RATING$</b></a> <?if($DO_REP_URL$)?>  <a class="reputationDo" title="Change reputation" href="$DO_REP_URL$"><span style="font-size: 12pt;"><b>±</b></span></a></div><?endif?><?endif?>
<?if($READ_BAN_URL$)?><div class="userBan">Reproofs: <a class="banPercent" title="View reproofs history" href="$READ_BAN_URL$">$BAN_RATING$</a> <?if($DO_BAN_URL$)?>  <a title="Change reproofs level" class="banDo" href="$DO_BAN_URL$">±</a></div><?endif?><?endif?>
<?if($USER_STATUS$)?><div class="statusBlock">Tình trạng: $USER_STATUS$</div><?endif?>
<?if($GROUP_ID$)?> <?else?><br><br><br><br><br><?endif?></div></td>
<td class="posttdMessage" valign="top"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 11pt;">$MESSAGE$<br><script type="text/javascript" src="http://unetvn.tk/informer/6"></script><?$WIDGET$('45','187|1|1|1|en|1|1|1|1|1|1|1|1|1')?></span><br /></span><br>

<?if($ATTACHMENT$)?> <div class="eAttach" align="left">FILE ĐÍNH KÈM: $ATTACHMENT$</div><?endif?>
<?if($SIGNATURE$)?><br><hr class="signatureHr" size="1" width="150" align="left"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 11pt;" class="signatureView">$SIGNATURE$</span><br><br></span><?endif?>
<?if($EDITEDBY$)?><div class="edited"><span style="font-size: 12pt;">Message edited by $EDITEDBY$</span></div><?endif?></td></tr>
<tr><td class="postBottom" align="center"><?if($USER_IP$)?><div class="postip">[ <a class="postIpLink" href="http://www.ripe.net/perl/whois?$USER_IP$" target="_blank">$USER_IP$</a><?if($POST_COUNTRY_ID$)?> (<a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="prompt("","$POST_COUNTRY$");return false;">$POST_COUNTRY_ID$</a>)<?endif?> ]</div><?else?> <?endif?></td><td class="postBottom">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr><td>$USER_DETAILS_ICON_BAR$</td><td style="padding-right: 15px;" align="right">$ENTRY_MANAGE_ICON_BAR$</td><td width="2%" align="right" nowrap="nowrap">$ON_TOP_ICON$$DEL_ENTRY_FIELD$</td></tr>
</tbody></table></td></tr></tbody></table> 
Diễn đàn Tuổi trẻ Đại Hưng » UCOZ CHO NGƯỜI VIỆT » Share Skin » Share Diễn đàn Đại Lộc Online (Toàn bộ các Đoạn Code của diễn đàn Đại Lộc Online)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

NHẠC THANH NIÊN
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
THỐNG KÊ
THÀNH VIÊN MỚITUỔI TRẺ ĐẠI HƯNG © 2020
Trang thông tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Hội đồng đội xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam)

Admin Mr.Vũ | ĐT: 0915.102.219 - Yahoo: Trò chuyện với Vũ
bóng đá Đại Lộc Đại Hưng Quảng Nam Đại Hưng tuổi trẻ Đại Hưng cổng trại cổng trại đẹp hình cổng trại Đại Lãng Đại Minh Đại Quang. Đại Hồng Đại Sơn Đại Đồng Đoàn thanh niên cổng trại Duy Xuyên mô hình cổng trại Quế Sơn trại huyện