Đang có mặt:

Chia sẻ Ẩn
Bài viết mới · Thành viên · Nội qui · Tìm kiếm · RSS
THỐNG KÊ THÀNH VIÊN TIỆN ÍCH
TOP THÀNH VIÊN
nguyenvu
Admin
levosinhluc93
viettu
utnho
kimlien

THÀNH VIÊN MỚI
tuyennguyen0104
truyenthanhdaihung
vienquangnam
tthoai7777
vietgiale995
ngokhanhly5895
Bạn chưa đăng nhập hoặc đăng ký thành viên, vui lòng chọn 1 trong 2 nhé.

Tính năng đang xây dựng
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn Tuổi trẻ Đại Hưng » UCOZ CHO NGƯỜI VIỆT » Thủ thuật HTML » Code Việt hóa trang thông tin thành viên
Code Việt hóa trang thông tin thành viên
nguyenvu
Nguyễn Quốc Vũ
Bài viết được đăng vào: Thứ sáu, 11-May-2012, 14.02.29 | Message # 1
Nhóm: Quản trị viên cao cấp
Tổng số bài viết: 321
Qùa tặng: 1
Uy tín: 80
Tình trạng: OfflineCode
<html>
<head>
<title>THÔNG TIN THÀNH VIÊN</title>
<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/.s/src/css/798.css">
</head>
<body>

<div class="popup">
<div class="popuptitle">
THÔNG TIN THÀNH VIÊN
</div>
<div class="popupbody">
<div align="center">
<script type="text/javascript">if (window.name.length>2){window.resizeTo(750,500);}</script>
<style type="text/css">.udtb {text-align:left;padding:3px;} .udtlb {clear:left;float:left;width:150px;}</style>
<div style="position:relative;float:right;text-align:center;">
<?if($_AVATAR$)?>$_AVATAR$

<?endif?>
<?if($UNET_ID$)?><div style="padding-bottom:4px;"><a href="$UNET_PROFILE_URL$" target="_blank"><img src="http://tuoitredaihung.com/Design/nutbam/Thanh_vien_Unet.png" border="0" alt="" /></a></div><?endif?>
<?if($_CHANGE_DETAILS_URL$)?><a href="$_CHANGE_DETAILS_URL$"><img src="http://tuoitredaihung.com/Design/nutbam/Chinh_sua_thong_tin.png" border="0" alt="" /></a> <?endif?>
<?if($_PM_READ_URL$)?><div style="padding-top:4px;" id="userPMread"><a href="$_PM_READ_URL$">Tin nhắn chưa đọc (<b>$UNREAD_PM$</b>)</a> </div><?endif?>
<?if($_PM_SEND_URL$)?><div style="padding-top:4px;" id="userPMread"><a href="$_PM_SEND_URL$" title="Gửi cho thành viên này một tin nhắn"><img src="http:/tuoitredaihung.com/Design/nutbam/Nhan_tin.png" border="0" alt="" /></a> </div><?endif?>
</div>
<div id="block1" class="udtb"><div class="udtlb">Tên đăng nhập:</div> <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="prompt('User's profile address','$_PROFILE_URL$')"><b>$_USERNAME$</b></a> <?if($MODER_PANEL$)?>[id: <b>$_USER_ID$</b>]<?endif?> <?if($_RANK_NAME$)?><span title="Rank: $_RANK$">$_RANK_ICON$</span> [ $_RANK_NAME$ ]<?endif?></div>
<?if($_BANNED_TILL$)?>
<?if($_BANNED_TILL$="1")?><div id="blockBanned" style="text-align:center;padding:3px;"><b style="color:red;">Activity blocked forever!</b></div><?else?><div id="blockBanned" style="text-align:center;padding:3px;">Activity blocked until $_BANNED_TILL$</div><?endif?>
<?endif?>
<div id="block2" class="udtb"><div class="udtlb">Nhóm:</div>
<?if($MODER_PANEL$)?>
$MODER_PANEL$
<?else?>
   $_GROUP_NAME$ <?if($_GROUP_ICON$)?>$_GROUP_ICON$<?endif?>
<?endif?>
</div>

<?if($AWARDS_READ_URL$ || $_REP_READ_URL$)?>
<div id="block25" class="udtb"><div class="udtlb">Qùa tặng:</div> <?if($AWARDS_READ_URL$)?><a href="$AWARDS_READ_URL$" title="List of awards">Awards (<b>$AWARDS$</b>)</a> <?if($AWARDS_DO_URL$)?>[<a href="$AWARDS_DO_URL$">+</a>]<?endif?><?endif?><?if($_REP_READ_URL$)?><?if($AWARDS_READ_URL$)?>   <?endif?><a title="View reputation history" class="repHistory" href="$_REP_READ_URL$">Reputation (<b>$_REPUTATION$</b>)</a><?if($_REP_DO_URL$)?> [<a href="$_REP_DO_URL$">±</a>]<?endif?><?endif?></div>
<?endif?>

<?if($_BAN_READ_URL$)?>
<div id="block3" class="udtb"><div class="udtlb">Uy tín:</div> <a class="banPercent" title="View reproofs history" href="$_BAN_READ_URL$">$_BAN_PERCENT$%</a> <?if($_BAN_DO_URL$)?>  <a href="$_BAN_DO_URL$"><img alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;" title="Change reproofs level" src="http://s54.ucoz.net/img/fr/wm.gif" width="10" height="9" /></a><img alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;" src="http://s54.ucoz.net/img/fr/w$_BAN_RATING$.gif" width="49" height="9" /><a href="$_BAN_DO_URL$"><img alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;" title="Change reproofs level" src="http://s54.ucoz.net/img/fr/wp.gif" width="10" height="9" /></a><?endif?></div>
<?endif?>
<?if($_NAME$)?>
<div id="block5" class="udtb"><div class="udtlb">Tên đầy đủ:</div> $_NAME$ <?if($_GENDER_NAME$)?>[ $_GENDER_NAME$ ]<?endif?></div>
<?endif?>
<?if($_STATUS$)?>
<div id="block6" class="udtb"><div class="udtlb">Tình trạng:</div> $_STATUS$</div>
<?endif?>
<?if($MODER_PANEL$)?>
<div id="block7" class="udtb"><div class="udtlb">IP đăng ký:</div> <a href="http://www.ripe.net/perl/whois?$_IP_ADDRESS$" target="_blank">$_IP_ADDRESS$</a></div>
<?endif?>
<?if($_REG_TIME$)?>
<div id="block8" class="udtb"><div class="udtlb">Ngày đăng ký:</div> $_REG_TIME$</div>
<?endif?>
<?if($_LOG_TIME$)?>
<div id="block9" class="udtb"><div class="udtlb">Đăng nhập gần đây:</div> $_LOG_TIME$</div>
<?endif?>
<?if($_BIRTHDAY$)?>
<div id="block10" class="udtb"><div class="udtlb">Sinh nhật:</div>$_BIRTHDAY$ [ <b>$_AGE$</b> $_ZODIAC$ ]</div>
<?endif?>
<div id="block11" class="udtb"><div class="udtlb">E-mail:</div>
<?if($_IS_OWN_PROFILE$)?>
   $_EMAIL$ <?if($_EMAIL_IS_HIDDEN$)?><span style="font-size:7pt">(Email hidden)</span><?endif?>
<?else?>
   <?if($MODER_PANEL$)?><a href="mailto:$_EMAIL$">$_EMAIL$</a><?if(!$_EMAIL_IS_VERIFIED$)?> <span style="color:red;" title="Not verified e-mail">*</span><?endif?>
   <?else?>
   <?if($_SEND_EMAIL_URL$)?><a href="$_SEND_EMAIL_URL$">Write user a letter</a>
   <?else?><i>Email hidden</i>
   <?endif?>
   <?endif?>
<?endif?>
<?if($_EMAIL_VERIFICATION_URL$)?>[ <b><a href="$_EMAIL_VERIFICATION_URL$"><span style="color:red">Confirm e-mail</span></a></b> ]<?endif?></div>
<?if($_WWW$)?>
<div id="block12" class="udtb"><div class="udtlb">Site:</div> $_WWW$</div>
<?endif?>
<?if($_ICQ$)?>
<div id="block13" class="udtb"><div class="udtlb">ICQ:</div> $_ICQ$</div>
<?endif?>
<?if($_AOL$)?>
<div id="block14" class="udtb"><div class="udtlb">AOL:</div> $_AOL$</div>
<?endif?>
<?if($_MSN$)?>
<div id="block15" class="udtb"><div class="udtlb">MSN:</div> $_MSN$</div>
<?endif?>
<?if($_YAHOO$)?>
<div id="block16" class="udtb"><div class="udtlb">Yahoo:</div> $_YAHOO$</div>
<?endif?>
<?if($_COUNTRY$)?>
<div id="block18" class="udtb"><div class="udtlb"><?if($UNET_ID$)?>Location<?else?>Country<?endif?>:</div> $_COUNTRY$</div>
<?endif?>
<?if($_STATE$)?>
<div id="block19" class="udtb"><div class="udtlb">State:</div> $_STATE$</div>
<?endif?>
<?if($_CITY$)?>
<div id="block20" class="udtb"><div class="udtlb">City:</div> $_CITY$</div>
<?endif?>
<?if($_SIGNATURE$)?>
<div id="block21" class="udtb"><div class="udtlb">Signature:</div> $_SIGNATURE$</div>
<?endif?>
<?if($_IS_ACTIVITY$)?>
<div id="block25" class="udtb"><hr></div><div id="block22" class="udtb" style="text-align:center">
<?if($_COM_ENTRIES$)?> | <a href="$_COM_ACTIVITY_URL$" target="_blank">comments(<b>$_COM_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_FORUM_ENTRIES$)?> | <a href="$_FORUM_ACTIVITY_URL$" target="_blank">forum(<b>$_FORUM_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_BLOG_ENTRIES$)?> | <a href="$_BLOG_ACTIVITY_URL$" target="_blank">blog(<b>$_BLOG_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_NEWS_ENTRIES$)?> | <a href="$_NEWS_ACTIVITY_URL$" target="_blank">news(<b>$_NEWS_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_PUBL_ENTRIES$)?> | <a href="$_PUBL_ACTIVITY_URL$" target="_blank">publ(<b>$_PUBL_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_LOAD_ENTRIES$)?> | <a href="$_LOAD_ACTIVITY_URL$" target="_blank">files(<b>$_LOAD_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_DIR_ENTRIES$)?> | <a href="$_DIR_ACTIVITY_URL$" target="_blank">sites(<b>$_DIR_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_BOARD_ENTRIES$)?> | <a href="$_BOARD_ACTIVITY_URL$" target="_blank">announcements(<b>$_BOARD_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_PHOTO_ENTRIES$)?> | <a href="$_PHOTO_ACTIVITY_URL$" target="_blank">photos(<b>$_PHOTO_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_STUFF_ENTRIES$)?> | <a href="$_STUFF_ACTIVITY_URL$" target="_blank">games(<b>$_STUFF_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_SHOP_ENTRIES$)?> | <a href="$_SHOP_ACTIVITY_URL$" target="_blank">items(<b>$_SHOP_ENTRIES$</b>)</a><?endif?> |</div>
<?endif?>
<?if($USERS_LIST_URL$)?>
<hr /><form method="post" action="/index" name="fuser" style="margin:0px"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" width="100%" id="usch"><tr><td align="center"><input type="button" class="allUsersBtn" style="width:150px;" onclick="window.location.href='/index/15-1'" value="List of users" /> <input type="text" class="uSearchFl" name="user" style="width:240px;text-align:center;" size="20" value="User's login" onclick="if (this.value=='User's login'){this.value='';}" maxlength="25" /> <input type="submit" class="uSearchFlSbm" style="width:150px;" value="Find user" /></td></tr></table><input type="hidden" name="a" value="15" /></form>
<?endif?></div>
</div>
</div>

</body>
</html> 
nguyenvu
Nguyễn Quốc Vũ
Bài viết được đăng vào: Thứ ba, 15-May-2012, 14.44.54 | Message # 2
Nhóm: Quản trị viên cao cấp
Tổng số bài viết: 321
Qùa tặng: 1
Uy tín: 80
Tình trạng: OfflineCập nhật thêm một số cách hiển thị

Code mới:

Code
<html>
<head>
<title>THÔNG TIN THÀNH VIÊN $_NAME$</title>
<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/.s/src/css/798.css">
</head>
<body>

<div class="popup">
<div class="popuptitle">
THÔNG TIN THÀNH VIÊN <b>$_NAME$</b>
</div>
<div class="popupbody">
<div align="center">
<script type="text/javascript">if (window.name.length>2){window.resizeTo(750,600);}</script>
<style type="text/css">.udtb {text-align:left;padding:3px;} .udtlb {clear:left;float:left;width:150px;}</style>
<div style="position:relative;float:right;text-align:center;">
<?if($_AVATAR$)?>$_AVATAR$

<?endif?>
<?if($UNET_ID$)?><div style="padding-bottom:4px;"><a href="$UNET_PROFILE_URL$" target="_blank"><img src="http://tuoitredaihung.com/Design/nutbam/Thanh_vien_Unet.png" border="0" alt="" /></a></div><?endif?>
<?if($_CHANGE_DETAILS_URL$)?><a href="$_CHANGE_DETAILS_URL$"><img src="http://tuoitredaihung.com/Design/nutbam/Chinh_sua_thong_tin.png" border="0" alt="" /></a> <?endif?>
<?if($_PM_READ_URL$)?><div style="padding-top:4px;" id="userPMread"><a href="$_PM_READ_URL$">Tin nhắn chưa đọc (<b>$UNREAD_PM$</b>)</a> </div><?endif?>
<?if($_PM_SEND_URL$)?><div style="padding-top:4px;" id="userPMread"><a href="$_PM_SEND_URL$" title="Gửi cho thành viên này một tin nhắn"><img src="http://tuoitredaihung.com/Design/nutbam/Nhan_tin.png" border="0" alt="" /></a> </div><?endif?>
</div>
<div id="block1" class="udtb"><div class="udtlb">Tên đăng nhập:</div> <a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="prompt('User's profile address','$_PROFILE_URL$')"><b>$_USERNAME$</b></a> <?if($MODER_PANEL$)?>[id: <b>$_USER_ID$</b>]<?endif?> <?if($_RANK_NAME$)?><span title="Rank: $_RANK$">$_RANK_ICON$</span> [ $_RANK_NAME$ ]<?endif?></div>
<?if($_BANNED_TILL$)?>
<?if($_BANNED_TILL$="1")?><div id="blockBanned" style="text-align:center;padding:3px;"><b style="color:red;">Activity blocked forever!</b></div><?else?><div id="blockBanned" style="text-align:center;padding:3px;">Activity blocked until $_BANNED_TILL$</div><?endif?>
<?endif?>
<div id="block2" class="udtb"><div class="udtlb">Nhóm:</div>
<?if($MODER_PANEL$)?>
$MODER_PANEL$
<?else?>
  $_GROUP_NAME$ <?if($_GROUP_ICON$)?>$_GROUP_ICON$<?endif?>
<?endif?>
</div>

<?if($AWARDS_READ_URL$ || $_REP_READ_URL$)?>
<div id="block25" class="udtb"><div class="udtlb">Qùa tặng:</div> <?if($AWARDS_READ_URL$)?><a href="$AWARDS_READ_URL$" title="List of awards">Awards (<b>$AWARDS$</b>)</a> <?if($AWARDS_DO_URL$)?>[<a href="$AWARDS_DO_URL$">+</a>]<?endif?><?endif?><?if($_REP_READ_URL$)?><?if($AWARDS_READ_URL$)?>   <?endif?><a title="View reputation history" class="repHistory" href="$_REP_READ_URL$">Reputation (<b>$_REPUTATION$</b>)</a><?if($_REP_DO_URL$)?> [<a href="$_REP_DO_URL$">±</a>]<?endif?><?endif?></div>
<?endif?>

<?if($_BAN_READ_URL$)?>
<div id="block3" class="udtb"><div class="udtlb">Uy tín:</div> <a class="banPercent" title="View reproofs history" href="$_BAN_READ_URL$">$_BAN_PERCENT$%</a> <?if($_BAN_DO_URL$)?>  <a href="$_BAN_DO_URL$"><img alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;" title="Change reproofs level" src="http://s54.ucoz.net/img/fr/wm.gif" width="10" height="9" /></a><img alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;" src="http://s54.ucoz.net/img/fr/w$_BAN_RATING$.gif" width="49" height="9" /><a href="$_BAN_DO_URL$"><img alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;" title="Change reproofs level" src="http://s54.ucoz.net/img/fr/wp.gif" width="10" height="9" /></a><?endif?></div>
<?endif?>
<?if($_NAME$)?>
<div id="block5" class="udtb"><div class="udtlb">Tên đầy đủ:</div> $_NAME$ <?if($_GENDER_NAME$)?>[ $_GENDER_NAME$ ]<?endif?></div>
<?endif?>
<?if($_STATUS$)?>
<div id="block6" class="udtb"><div class="udtlb">Tình trạng:</div> $_STATUS$</div>
<?endif?>
<?if($MODER_PANEL$)?>
<div id="block7" class="udtb"><div class="udtlb">IP đăng ký:</div> <a href="http://www.ripe.net/perl/whois?$_IP_ADDRESS$" target="_blank">$_IP_ADDRESS$</a></div>
<?endif?>
<?if($_REG_TIME$)?>
<div id="block8" class="udtb"><div class="udtlb">Ngày đăng ký:</div> $_REG_TIME$</div>
<?endif?>
<?if($_LOG_TIME$)?>
<div id="block9" class="udtb"><div class="udtlb">Đăng nhập gần đây:</div> $_LOG_TIME$</div>
<?endif?>
<?if($_BIRTHDAY$)?>
<div id="block10" class="udtb"><div class="udtlb">Sinh nhật:</div>$_BIRTHDAY$ [ <b>$_AGE$</b> $_ZODIAC$ ]</div>
<?endif?>
<div id="block11" class="udtb"><div class="udtlb">E-mail:</div>
<?if($_IS_OWN_PROFILE$)?>
  $_EMAIL$ <?if($_EMAIL_IS_HIDDEN$)?><span style="font-size:7pt">(Email hidden)</span><?endif?>
<?else?>
  <?if($MODER_PANEL$)?><a href="mailto:$_EMAIL$">$_EMAIL$</a><?if(!$_EMAIL_IS_VERIFIED$)?> <span style="color:red;" title="Not verified e-mail">*</span><?endif?>
  <?else?>
  <?if($_SEND_EMAIL_URL$)?><a href="$_SEND_EMAIL_URL$">Gửi mail cho thành viên này</a>
  <?else?><i>Email hidden</i>
  <?endif?>
  <?endif?>
<?endif?>
<?if($_EMAIL_VERIFICATION_URL$)?>[ <b><a href="$_EMAIL_VERIFICATION_URL$"><span style="color:red">Confirm e-mail</span></a></b> ]<?endif?></div>
<?if($_WWW$)?>
<div id="block12" class="udtb"><div class="udtlb"><img src="http://tuoitredaihung.com/Design/logo/facebook-logo.png" border="0" alt="" /></div>
<a title="Vào thăm trang Facebook của $_USERNAME$ nhé" href="$_WWW$"><img src="http://tuoitredaihung.com/Design/logo/facebook.png" border="0" alt="" /></a>
</div>
<?endif?>
<?if($_ICQ$)?>
<div id="block13" class="udtb"><div class="udtlb">ICQ:</div> $_ICQ$</div>
<?endif?>
<?if($_AOL$)?>
<div id="block14" class="udtb"><div class="udtlb">AOL:</div> $_AOL$</div>
<?endif?>
<?if($_MSN$)?>
<div id="block15" class="udtb"><div class="udtlb">MSN:</div> $_MSN$</div>
<?endif?>
<?if($_YAHOO$)?>
<div id="block16" class="udtb"><div class="udtlb">
<img src="http://tuoitredaihung.com/Design/logo/Logo_Yahoo.jpg" border="0" alt="" />  
</div>
<A title="Bấm vào đây để nói chuyện với $_USERNAME$ qua Yahoo Chat!" href="ymsgr:sendim?$_YAHOO$&m=Xin chào: "><IMG src="http://opi.yahoo.com/online?u=$_YAHOO$&m=g&t=2" alt="Trò chuyện với tôi" border=0></A>  
</div>
<?endif?>
<?if($_COUNTRY$)?>
<div id="block18" class="udtb"><div class="udtlb"><?if($UNET_ID$)?>Vũng miền<?else?>Quốc gia<?endif?>:</div> $_COUNTRY$</div>
<?endif?>
<?if($_STATE$)?>
<div id="block19" class="udtb"><div class="udtlb">Tỉnh thành:</div> $_STATE$</div>
<?endif?>
<?if($_CITY$)?>
  <div id="block20" class="udtb"><div class="udtlb">Quận / Huyện:</div> $_CITY$</div>
<?endif?>
<?if($_SIGNATURE$)?>
<div id="block21" class="udtb"><div class="udtlb">Signature:</div> $_SIGNATURE$</div>
<?endif?>
<?if($_IS_ACTIVITY$)?>
<div id="block25" class="udtb"><hr></div><div id="block22" class="udtb" style="text-align:center">
<?if($_COM_ENTRIES$)?> | <a href="$_COM_ACTIVITY_URL$" target="_blank">Bình luận(<b>$_COM_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_FORUM_ENTRIES$)?> | <a href="$_FORUM_ACTIVITY_URL$" target="_blank">Bài viết(<b>$_FORUM_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_BLOG_ENTRIES$)?> | <a href="$_BLOG_ACTIVITY_URL$" target="_blank">Thông điệp(<b>$_BLOG_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_NEWS_ENTRIES$)?> | <a href="$_NEWS_ACTIVITY_URL$" target="_blank">Tin tức(<b>$_NEWS_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_PUBL_ENTRIES$)?> | <a href="$_PUBL_ACTIVITY_URL$" target="_blank">publ(<b>$_PUBL_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_LOAD_ENTRIES$)?> | <a href="$_LOAD_ACTIVITY_URL$" target="_blank">files(<b>$_LOAD_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_DIR_ENTRIES$)?> | <a href="$_DIR_ACTIVITY_URL$" target="_blank">Văn bản(<b>$_DIR_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_PHOTO_ENTRIES$)?> | <a href="$_PHOTO_ACTIVITY_URL$" target="_blank">Hình ảnh(<b>$_PHOTO_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_STUFF_ENTRIES$)?> | <a href="$_STUFF_ACTIVITY_URL$" target="_blank">Ebook(<b>$_STUFF_ENTRIES$</b>)</a><?endif?>
<?if($_SHOP_ENTRIES$)?> | <a href="$_SHOP_ACTIVITY_URL$" target="_blank">items(<b>$_SHOP_ENTRIES$</b>)</a><?endif?> |</div>
<?endif?>
<?if($USERS_LIST_URL$)?>
<hr /><form method="post" action="/index" name="fuser" style="margin:0px"><table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" width="100%" id="usch"><tr><td align="center"><input type="button" class="allUsersBtn" style="width:150px;" onclick="window.location.href='/index/15-1'" value="List of users" /> <input type="text" class="uSearchFl" name="user" style="width:240px;text-align:center;" size="20" value="User's login" onclick="if (this.value=='User's login'){this.value='';}" maxlength="25" /> <input type="submit" class="uSearchFlSbm" style="width:150px;" value="Find user" /></td></tr></table><input type="hidden" name="a" value="15" /></form>
<?endif?></div>
</div>
</div>

</body>
</html> 
Diễn đàn Tuổi trẻ Đại Hưng » UCOZ CHO NGƯỜI VIỆT » Thủ thuật HTML » Code Việt hóa trang thông tin thành viên
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

NHẠC THANH NIÊN
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
THỐNG KÊ
THÀNH VIÊN MỚITUỔI TRẺ ĐẠI HƯNG © 2020
Trang thông tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Hội đồng đội xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam)

Admin Mr.Vũ | ĐT: 0915.102.219 - Yahoo: Trò chuyện với Vũ
bóng đá Đại Lộc Đại Hưng Quảng Nam Đại Hưng tuổi trẻ Đại Hưng cổng trại cổng trại đẹp hình cổng trại Đại Lãng Đại Minh Đại Quang. Đại Hồng Đại Sơn Đại Đồng Đoàn thanh niên cổng trại Duy Xuyên mô hình cổng trại Quế Sơn trại huyện